Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je antwoord op al jouw vragen over loon, vakantiedagen, werktijden, belasting terug vragen en andere onderwerpen met betrekking tot jouw bijbaan.

Typ hier je vraag!

Wat is vakantiebijslag (vakantiegeld, vakantietoeslag)Wanneer is het tijdstip van uitbetalen en wanneer dien je je loonspecificatie te ontvangen?Ik heb een vraag over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?Hoe zit het met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?Ik heb een vraag over een uitzendovereenkomst?Ik heb een vraag over een oproepcontract?Hoe werkt de Arbowet?Wat is ontslag op staande voet?Wat is een opzegtermijn?Wat is een aanzegverplichtingWat wordt bedoeld met 'opzegging van de arbeidsovereenkomst'Wat zijn de gevolgen voor de werknemers? (Faillissement)Zwangerschapsverlof/bevallingsverlof wat houdt het in?Wat houdt het adoptie/pleegzorgverlof in?Wat houdt het calamiteitenverlof in?Wat houdt het kort verzuimverlof in?Wat houdt het kraamverlof in?Wat houdt zorgverlof in?Wat houdt het ouderschapsverlof in?Wat voor een gevolg heeft een wisseling van werkgever met betrekking tot je pensioen?Wat betekent het voor je pensioen als je gaat trouwen of samenwonen?Wat voor gevolg heeft een scheiding mbt je pensioen?Wat voor een gevolg heeft ontslag of uitdiensttreding mbt je pensioen?Wat is Ziektewet (ZW)?Wanneer heb je recht op een ziektewetuitkering (ZW-uitkering)?Hoe wordt de hoogte van je ziektewetuitkering (ZW-uitkering) bepaald?Wat als je een inkomen beneden het sociaal minimum hebt?Werkloos wat nu?Telt je opgedane kennis tijdens een stage ook mee voor je werkervaring?Welke rol heeft een stagebegeleider/docent tijdens je stage?Wat moet een werkgever doen om erkend te worden als leer- of stagebedrijf?Heb je tijdens je stage recht op een vergoeding of salaris?Wat houdt een Stage-(arbeids)overeenkomst in?Hoe is het geregeld met je verzekering als je stage loopt met vergoeding?Waar kun je erkende leer- of stagebedrijven vinden?Welke afspraken kan een werknemer met de werkgever maken om zijn of haar balans werk en privé situatie in orde te houden?Welke rol speelt Social Media met betrekking tot het vinden van werk?Is een Ziektekostenverzekering verplicht?Wat houdt een functie(beschrijving) in?Wat houdt overwerk in?Wat is er bij wet geregeld met betrekking tot vakantie en opbouw van vakantiedagenHoe is het bij wet geregeld met betrekking tot het opnemen van vakantiedagenWat houdt de basisverzekering in met betrekking tot je werk?Hoe zit het met de basisverzekering en de wet?Wat is een aanvullende zorgverzekering?Ben je verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten?Ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten als je woonachtig bent in Nederland?Wat is Mantelzorg?Waarom een loonstrook?Wat is een Onregelmatigheidstoeslag?Wat is vakantietoeslag?Wat is een eindejaarsuitkering?Is een werkgever verplicht een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer te geven?Wat is loonbelasting?Hoe is de loondoorbetaling geregeld bij arbeidsongeschiktheid?Aan wie moet je je ziekmelding doorgeven?Mag je een vakantiedag inhouden bij ziekte?Cao HorecaWat houdt de Wet Verbetering Poortwachter in als je ziek bent?Als je ziek bent, betekent het dan dat je helemaal niet kunt werken?Als je ziek bent, waar moet je je ziekmelden?Welke rol speelt de bedrijfsarts als je ziek bent?Hoe lang mag een werkgever de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte van werknemer niet opzeggen?Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent?Hoe zit het met de verantwoordelijkheden van de Wet Poortwachter?Wat kan er gebeuren als de werknemer zijn verplichtingen mbt re-integratie niet nakomt?Wat moet ik doen als mijn werkgever zich niet aan de cao houdt?Hoe weet ik of er op mij een cao van toepassing is?Waar kan ik vinden hoe hoog mijn loon zou moeten zijn?Mijn werkgever is failliet en ik krijg nog loon. Moet hij dit betalen?Wanneer moet mijn loon uitbetaald worden?Hoeveel bedraagt het (wettelijk) minimumloon en overige uitkeringsbedragen?Kan ik (bij een sollicitatie) een assessment weigeren?Moet ik tijdens een sollicitatiegesprek overal antwoord op geven?Heb je tips voor een sollicitatiegesprek?Welke vragen kan ik in een sollicitatiegesprek verwachten?Hoe maak ik een curriculum vitae (cv)?Voor welke gebeurtenissen krijg ik vrij?Hoe kan ik het ouderschapsverlof opnemen?Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?Hoe vraag ik calamiteitenverlof aan?Wat gebeurt er met vakantiedagen bij het einde van mijn dienstverband?Wanneer heb ik recht op WW?Hoe vaak moet ik solliciteren als ik in de WW zit?Wat is de Wajong?Wat moet ik doen als ik na twee jaar nog steeds ziek ben?Wat doe ik als mijn werkgever niet meewerkt aan mijn re-integratie?Wat gebeurt er als mijn dienstverband tijdens mijn ziekte afloopt?Hoe lang wordt mijn loon bij ziekte doorbetaald?Hoe ziet het verloop van mijn re-integratie er uit?Wat zijn de taken van de ondernemingsraad?Waarom gaat de pensioenleeftijd omhoog ?Kan ik ervoor kiezen om mantelzorger te zijn?Kan ik blijven werken als mantelzorger?Wanneer krijgt een ontslagen werknemer een ww-uitkering?Hoe bereid ik me voor op een sollicitatiegesprek?Hoeveel uur mogen 13-jarigen en 14-jarigen werken?Hoeveel uur mag een 15-jarige werken?Hoeveel uur mag een 16-jarige en 17-jarige werken?Welk werk is verboden voor jongeren onder 18 jaar?Welk werk mag je wel en niet doen als je 13 jaar of 14 jaar oud bent?Welk werk mogen jongeren van 15 jaar wel en niet doen?Welk werk mogen jongeren van 16 jaar of 17 jaar wel en niet doen?Mag je werken als je 12 bent?Verdien ik te weinig (onderbetaling) en wat kan ik er aan doen?Wat is het verschil tussen bruto en netto?Hoe weet ik of ik zwart werk?Wat moet er op mijn loonstrookje staan?Wat is het verschil tussen wit en zwart werken?Moet ik mijn loonstrookjes bewaren?Hoe zit het met bijverdienen (bijbaan) en kinderbijslag?Hoe zit het met bijverdienen (bijbaan) en studiefinanciering (stufi)Heeft De Unie (vakbond) een jongeren lidmaatschapFeestdagen, welke zijn erkend in Nederland?Wat is zwart werken en waarom is het verboden?Hoe vraag ik belasting terug over inkomsten uit mijn bijbaan?Je wordt uit je bijbaan ontslagen. Waar moet je op letten? Wat moet je doen?Welke horeca baan past bij mij?Wat bedoelt men in de horeca met etiquette?Hoe weet ik of ik onder de horeca cao val?Hoe zit het als je als uitzendkracht in de horeca werkt?Hoe bouw ik vakantierechten (vakantieuren, vakantiedagen) op in de horeca?Wat zijn de regels rond ziekte in de horeca cao?Als ik werk op een feestdag, krijg ik dan compensatie?Als ik in het weekend werk, krijg ik dan compensatie?Wat zijn de afspraken rond fooien bij werken in de horeca?Wat zijn goede omgangsvormen in de horeca?Wat doe je bij agressie in de horeca?Wanneer werk je in de horeca full time?Hoe bereken ik mijn bruto uurloon?Mijn werkgever vraagt een waarborgsom voor bedrijfskleding. Mag dat?Geldt de horeca cao ook voor stagiairs?Mag ik mijn contract voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen?Hoe vaak mag mijn contract volgens de horeca cao verlengd worden?Wanneer wordt mijn contract voor bepaalde tijd een vast contract?Wat zijn minuren?Hoe lang van te voren moet mijn rooster (werkuren) bekend zijn?Mag mijn dienstrooster gewijzigd worden?Wat wordt bedoeld met normale arbeidstijd?Moet ik op zondag werken?Krijg ik een toeslag voor werken op zondag?Wat is overwerk?Hoe wordt overwerk (extra uren) vergoed?Krijg ik compensatie voor werken op een feestdag?Wanneer heb ik recht op bijzonder verlof, buitengewoon verlof?Kan ik vrij krijgen voor vakbondswerk?Welke vakantierechten heb ik in de horeca?Heeft een leerling in de horeca ook recht op vakantie uren?Hoeveel uur moet ik afschrijven als ik 1 vakantiedag opneem?Hoe lang mag ik op vakantie?Mag mijn werkgever een afgesproken vakantie wijzigen of intrekken?Hoe wordt bepaald in welke functie ik zit? Hoe wordt de functie indeling bepaald?Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met mijn functie indeling?Hoe werkt het beoordelingssysteem in de horeca?Mag mijn functie zomaar gewijzigd worden?Wat wordt bedoeld met een vakvolwassen werknemer?Hoe weet ik hoeveel ik zou moeten verdienen in de horeca?Op hoeveel vakantietoeslag heb ik recht?Is elk horecabedrijf een leerbedrijf voor leerlingen?Wie is verantwoordelijk voor mijn beroepspraktijkovereenkomst?Moet ik komen werken op een dag dat ik naar school moet?Welke werktijden en rusttijden gelden in de horeca?Moet ik als stagiair alleen de rotklusjes doen?Wat is een wachtdag bij ziekte?Wat is een arbo catalogus voor de Horeca?Mag ik 's nachts werken?Waar vind ik de loontabellen van de cao horeca?Waar vind ik de horeca cao 2012 - 2013?Waar vind ik een erkend leerbedrijf in de horeca?Wat is BOL en BBL en wat zijn de verschillen?Mijn werkgever doet niets tegen agressie en geweld in de horeca. Mag dat wel?Mijn werkgever in de horeca zegt dat ik mijn fooi moet inleveren. Mag dat?Ik ontvang minder salaris dan ik zou moeten krijgen volgens de horeca-cao. Wat moet ik doen?Welke bedrijven of ondernemingen vallen onder de horeca cao?Wat bedoelen ze in de horeca cao met een referentiefunctie?Wat is de normale arbeidstijd volgens de horeca cao?Wat zijn volgens de horecao cao erkende feestdagen?Mag mijn werkgever vrije dagen afschrijven als hij de zaak sluit wegens verbouwing of feestdagen?Hoe zit het volgens de horeca cao met de lonen als je nog geen 23 bent?

Geld

Solliciteren

Ziek

Ontslag