Bijbaan in de horeca
Check onze
Bijbaanchecker
Antwoord op alle
bijbaanvragen vind je hier

Laatste horeca nieuws!

Bedrijven moeten de erkende energie-bespaarmaatregelen nemen om te voldoen aan de informatieplicht. Ruim 100.000 Nederlandse bedrijven worden vanaf komend jaar gevraagd aan te geven welke stappen zij al hebben gezet. Wat betekent dit nu concreet in de praktijk?
[Lees meer...]

Welkom

Welkom op dé site waar je antwoord krijgt op jouw vragen over je bijbaan in de horeca.

Checkjebijbaan.nl staat vol met informatie over je bijbaan in de horeca. Stel daarom je vraag over bijvoorbeeld loon, werktijden of vakantiedagen aan één van onze experts. Daarnaast kun je op checkjebijbaan.nl ook je ervaringen kwijt. Heb je iets leuks meegemaakt, wel heel speciale gasten gehad of een enorme blunder gemaakt? Vertel je verhaal aan de stamtafel of reageer op de ervaringen van je bijbaan-collega`s.

Checkjebijbaan.nl blijft in ontwikkeling en hieraan kan jij jouw steentje bijdragen. Mis je iets, vind je iets leuk of juist minder goed? Laat het weten via de feedback-button en wij gaan ermee aan de slag!

Waar gebeurd!

Lees hieronder waargebeurde bijbaan-ervaringen. Geniet ervan, verbaas je erover en leer ervan! Heb jij zelf iets bijzonders meegemaakt? Deel het hier met ons.

Silvia - grote fooi

Ramon - koude kip

Deel jouw ervaring!

Verstuur           

Poll

Wat ben je bereid te betalen als je belastingteruggave volledig voor je wordt geregeld?
Verstuur Poll  Toon resultaten

Twitter

Zoek een bijbaan

Trefwoord
Jouw postcode is
Je wilt niet verder reizen dan
km

Horeca in beeld

't moet wel leuk blijven!

Werken in de horeca is vaak vooral gezellig. En je wilt het ook gezellig houden. Voor jezelf en voor de gasten. Bescherm jezelf tegen de top 3 ziekmakers in de horeca:

1. Fysieke belasting
2. Hoge werkdruk
3. Agressie & geweld

Wat wil je weten

Mag je een vakantiedag inhouden bij ziekte?

De wettekst:Artikel 637 1. Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht wegens ziekte kunnen slechts indien in een voorkomend geval de werknemer ermee instemt worden aangemerkt als vakantie, met dien verstande dat de werknemer ten minste recht houdt op het in artikel 634 bedoelde minimum.2. In afwijking van lid 1 kan bij schriftelijke overeenkomst worden bepaald dat dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer in enig jaar de overeengekomen arbeid niet heeft verricht wegens ziekte worden aangemerkt als vakantie tot ten hoogste het aantal vakantiedagen dat voor dat jaar boven het in artikel 634 bedoelde minimum is overeengekomen.3. Indien in enig jaar zowel lid 2 als artikel 638, lid 8, tweede volzin, worden toegepast, kunnen in totaal niet meer dan het aantal vakantiedagen dat voor dat jaar boven het in artikel 634 bedoelde minimum is overeengekomen, als vakantie gelden. Wettelijke vakantiedagen:Op basis van artikel 7:634 heeft iedere werknemer per jaar recht op een minimum aantal vakantiedagen. De wettekst geeft aan in lid 1:De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd. Dit betekent, dat als je 5 volledige dagen in de week werk, je recht hebt op 20 vakantiedagen per jaar. Als je 2 dagen per week werkt heb je per jaar recht op 8 vakantiedagen. Kortom iedereen die werkt heeft per jaar minimaal recht op 4 vrije weken. Als je 2 dagen werkt heb je ook maar 2 vrije dagen nodig om 1 hele week vrij te zijn. Bovenwettelijke vakantiedagen: Stel je werkt 40 uur per week. Op basis van artikel 7:634 heb je dan per jaar recht op 20 vakantiedagen. Als je van je werkgever 25 vakantiedagen per jaar krijgt, dan zij de 5 extra dagen de bovenwettelijke vakantiedagen. Artikel 7:637 lid 1:Als de werknemer er mee instemt, dan mag tijdens ziekte een vakantiedag worden ingehouden. De werknemer moet altijd wel het minimum aan vakantiedagen over houden. Als een werknemer 25 vakantiedagen heeft, dan mogen dus maximaal 5 vakantiedagen bij ziekte worden ingehouden. Voor iedere keer zal de werknemer moeten instemmen. Artikel 7:637 lid 2:Een werkgever mag met een werknemer schriftelijk overeenkomen, dat bij ziekte vakantiedagen in mindering worden gebracht. De werknemer moet daar dus op papier nadrukkelijk mee ingestemd hebben. Als dat is gebeurd, dan mag bij ziekte een vakantiedag afgetrokken worden. De werknemer moet altijd wel het minimum aan vakantiedagen over houden. Als een werknemer 25 vakantiedagen heeft, dan mogen dus maximaal 5 vakantiedagen bij ziekte worden ingehouden. Dat moet dan wel schriftelijk overeengekomen zijn. Artikel 7:637 lid 3:Of het nu gaat om instemming, dan wel schriftelijk overeengekomen, per jaar moeten altijd de minimale vakantiedagen voor de werknemer beschikbaar blijven. Dus over een jaar mogen maar 5 dagen maximaal worden ingehouden als je 25 vakantiedagen hebt bij 40 uur werken. Voor de volledigheid hieronder de wetteksten die te maken hebben met vakantiedagen. Artikel 634 1. De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd.2. De werknemer die over een deel van een jaar recht op loon heeft gehad, verwerft over dat deel aanspraak op vakantie die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou hebben gehad als hij gedurende het gehele jaar recht had op loon over de volledige overeengekomen arbeidsduur.3. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan ten aanzien van werknemers wier arbeidsovereenkomst eindigt nadat deze ten minste een maand heeft geduurd, van lid 2 worden afgeweken in dier voege dat de aanspraak op vakantie wordt berekend over tijdvakken van een maand. Artikel 6351. In afwijking van artikel 634 verwerft de werknemer aanspraak op vakantie over het tijdvak, gedurende hetwelk hij geen recht heeft op in geld vastgesteld loon, omdat:a. hij, anders dan voor oefening en opleiding, als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst;b. hij vakantie als bedoeld in artikel 641 lid 3 geniet;c. hij, met toestemming van de werkgever, deelneemt aan een bijeenkomst die wordt georganiseerd door een vakvereniging waarvan hij lid is;d. hij, anders dan ten gevolge van de omstandigheden, bedoeld in de leden 2 en 3, tegen zijn wil niet in staat is om de overeengekomen arbeid te verrichten;e. hij verlof als bedoeld in artikel 643 geniet;f. hij verlof als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg geniet.2. In afwijking van artikel 634 verwerft de vrouwelijke werknemer die wegens zwangerschap of bevalling niet gedurende een geheel jaar aanspraak op loon verwerft, over de volledige overeengekomen arbeidsduur aanspraak op vakantie over het tijdvak dat zij recht heeft op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg.3. In afwijking van artikel 634 verwerft de werknemer die wegens adoptieverlof of verlof voor het opnemen van een pleegkind niet gedurende een geheel jaar aanspraak op loon verwerft, over de volledige overeengekomen arbeidsduur aanspraak op vakantie over het tijdvak dat hij recht heeft op een uitkering als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, van de Wet arbeid en zorg.4. De jeugdige werknemer verwerft aanspraak op vakantie over de tijd die hij besteedt aan het volgen van het onderricht waartoe hij krachtens de wet door de werkgever in de gelegenheid moet worden gesteld.5. Indien een aanspraak op vakantie is verworven die het in artikel 634 bedoelde minimum te boven gaat, kan voor zover die aanspraak dat minimum te boven gaat, bij schriftelijke overeenkomst van de leden 1 tot en met 4 worden afgeweken ten nadele van de werknemer. Artikel 6361. Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht wegens een van de redenen, bedoeld in artikel 635 leden 1 en 4 kunnen slechts indien in een voorkomend geval de werknemer ermee instemt worden aangemerkt als vakantie, met dien verstande dat de werknemer ten minste recht houdt op het in artikel 634 bedoelde minimum.2. Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht wegens een van de redenen, bedoeld in artikel 635, leden 2 en 3, kunnen niet worden aangemerkt als vakantie. Artikel 6381. De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer op grond van artikel 634 ten minste aanspraak heeft.2. Voor zover in de vaststelling van de vakantie niet is voorzien bij schriftelijke overeenkomst dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan of de wet, stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten. Indien de werkgever niet binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk heeft kenbaar gemaakt, schriftelijk aan de werknemer gewichtige redenen heeft aangevoerd, is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer.3. In geval van gewichtige redenen wordt de vakantie op zodanige wijze vastgesteld dat de werknemer desverlangd, voor zover zijn aanspraak daartoe toereikend is, gedurende twee opeenvolgende weken of tweemaal een week vakantie kan opnemen.4. De werkgever stelt de vakantie zo tijdig vast dat de werknemer gelegenheid heeft tot het treffen van voorbereidingen voor de besteding van de vakantie.5. De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen zijn, na overleg met de werknemer, het vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen. De schade die de werknemer lijdt ten gevolge van de wijziging van het tijdvak van de vakantie, wordt door de werkgever vergoed.6. De werkgever is verplicht de werknemer de resterende aanspraak op vakantie in dagen of uren te verlenen, tenzij gewichtige redenen zich daartegen verzetten.7. Indien een aanspraak op vakantie is verworven die het in artikel 634 bedoelde minimum te boven gaat, kan voor zover die aanspraak dat minimum te boven gaat, bij schriftelijke overeenkomst van de in lid 2 genoemde termijn worden afgeweken ten nadele van de werknemer.8. Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer tijdens een vastgestelde vakantie ziek is, gelden niet als vakantie, tenzij in een voorkomend geval de werknemer daarmee instemt. In afwijking van de vorige volzin kan bij schriftelijke overeenkomst worden bepaald dat de in enig jaar verleende vakantiedagen of gedeelten daarvan waarop de werknemer ziek is, als vakantie gelden tot ten hoogste het aantal vakantiedagen dat voor dat jaar boven het in artikel 634 bedoelde minimum is overeengekomen.